Документи

2023/2024

План програма - БДП

Етичен кодекс

План за дейността на ОУ

План за квалификационна дейност

План за подкрепа на личностното развитие

Седм. разписание 1 уч. срок

УУП

 

2022/2023

Правила за вътрешно подаване на сигнали

План програма - БДП

Етичен кодекс

План за квалифик. дейност

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Седмичен график - 1 сок

УУП

 

2021/2022

Училищна програма -ЦОУД

Система за самоконтрол в обект за хранене на учениците

Програма за превенция за ранното на училище

План за работа при зимни условия

План за защита при бедствия

План за дейността

ПВТР

УУП 

Етичен кодекс

План за подкрепа на личностното развитие на учениците

Стратегия за развитието за периода 2021-2025 г.

 

2020/2021

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи

Стратегия за повишаване качеството на образованието

Стратегия за развитие на училището

Правилник за дейността

Правилник за вътрешния трудов ред

График консултации по УП и ДЧК

Училищна програма за ЦДО

График за контролни и кл. работи 

Етичен кодекс

Организация на учебния ден

План за дейността 

Правилници

ПЗБУВОТУ

УУП

 

2019/2020

Етичен кодекс

Годишен план

Алгоритъм за  противодействие

Механизъм за  противодействие

Правилник за дейността

План  квалификациоона  дейност

Правилник ЗБВУОТ

Правилник вътрешен ред

УУП-1- 7 КЛАС

Система  на  взаимодействие

Ущилищна програма за целодневна организация

 

2018/2019

Етичен кодекс

Годишен план

График  консултации

График  контролни  работи  - 1 срок

УУП-1- 7 КЛАС

Правилник за дейността

Правилник вътрешен ред

Програма  ЦОУД

Стратегия  за  развитие

Стратегия  за  повишаване  кач.

Система  на  взаимодействие

Алгоритъм за  противодействие

Единни  училищни  правила

Инструкция  за  документооборота

Организация на учебния ден

Отпадане  от училище

План  за  работа  на  координационен  съвет

План  квалификациоона  дейност

Планове  на  комисии

Уязвими   групи

Неучебни  дни

 

2017/2018

Проект „Твоят час”

График за работа на групите по проект „Tвоят час“

Правилник за дейността на училището

Етичен кодекс на училищната общност

Годишен план за дейността на ОУ "Любен Каравелов"

Правилник за вътрешния трудов ред

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

План за квалификационната дейност

Правила за продиводействие на училищния тормоз

Стратегия за развитието на училището

План за превенция на отпадането на деца от училище

Правилник за пропускателния режим в училище

Училищна програма за целодневна организация на обучение

Форми на обучение в ОУ "Любен Каравелов"

Полезни връзки

Електронен дневник - https://www.shkolo.bg/

Министерство на образованието - http://mon.bg/ 

Община Първомай - http://www.parvomai.bg/

Държавна Агенция за закрила на детето - http://sacp.government.bg/bg/

Календар

Контакти