Документи

2018/2019

Етичен кодекс

Годишен план

График  консултации

График  контролни  работи  - 1 срок

УУП-1- 7 КЛАС

Правилник за дейността

Правилник вътрешен ред

Програма  ЦОУД

Стратегия  за  развитие

Стратегия  за  повишаване  кач.

Система  на  взаимодействие

Алгоритъм за  противодействие

Единни  училищни  правила

Инструкция  за  документооборота

Организация на учебния ден

Отпадане  от училище

План  за  работа  на  координационен  съвет

План  квалификациоона  дейност

Планове  на  комисии

Уязвими   групи

Неучебни  дни

 

2017/2018

Проект „Твоят час”

График за работа на групите по проект „Tвоят час“

Правилник за дейността на училището

Етичен кодекс на училищната общност

Годишен план за дейността на ОУ "Любен Каравелов"

Правилник за вътрешния трудов ред

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

План за квалификационната дейност

Правила за продиводействие на училищния тормоз

Стратегия за развитието на училището

План за превенция на отпадането на деца от училище

Правилник за пропускателния режим в училище

Училищна програма за целодневна организация на обучение

Форми на обучение в ОУ "Любен Каравелов"

Полезни връзки

Министерство на образованието - http://mon.bg/ 

Община Първомай - http://www.parvomai.bg/

Държавна Агенция за закрила на детето - http://sacp.government.bg/bg/

Календар

Контакти