Профил на купувача

Съгласно Закона за обществените поръчки: "Профил на купувача" е Интернет-адрес на възложителя, който може да съдържа предварителните обявления, информация за поканите за представяне на оферти, сключените договори, прекратените процедури и всякаква полезна обща информация като лице за контакти, номер на телефон и факс, пощенски адрес и електронен адрес.
 

27.09.2012

Предметът на поръчката включва приготвяне и доставяне на готови ястия(кетъринг) по предварителна заявка за учебната 2012/2013 година за учениците от I-VIII клас от ОУ "Любен Каравелов" с.Бяла река, област Пловдив по Проект BG051PO001 - 3.1.06 "Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес" - съфинансиран от ЕСФ по ОП "Развитие на човешките ресурси".Прогнозен брой - 65 ученици, прогнозен брой учебни дни - 160.Единична цена на 1/един/ обяд до 1.70/един лев и седемдесет стотинки / лева с ДДС.

Полезни връзки

Електронен дневник - https://www.shkolo.bg/

Министерство на образованието - http://mon.bg/ 

Община Първомай - http://www.parvomai.bg/

Държавна Агенция за закрила на детето - http://sacp.government.bg/bg/

Календар

Контакти